Resurs wózków widłowych to pojęcie, które budzi sporo wątpliwości w kontekście użytkowania tego rodzaju pojazdów. Wynika to ze specyfiki jego znaczenia. Resurs można określić jako potencjalny okres zdolności użytkowej maszyn – przy czym dane te są prognozowane i obliczane w oparciu o zróżnicowane parametry. Stąd zawirowania i wątpliwości dotyczące tego, czy resurs wózka widłowego jest obowiązkowy i kiedy wykonywać tego rodzaju analizy. 

Resurs wózka widłowego to forma badania sprawności sprzętu, która jest usankcjonowania prawnie – reguluje ją Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z października 2018 r. Dotyczy ono warunków technicznych w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw urządzeń zaliczanych do sektora transportu bliskiego.

Według definicji ministerstwa, resurs stanowi zestawienie parametrów granicznych, które:

  • są używane do ogólnej oceny stanu technicznego
  • określane zostają w oparciu o liczbę cykli pracy i obciążeń
  • uwzględniają określony okres eksploatacji. 

 

Resurs wózka widłowego – zarówno z napędem mechanicznym jak i podnośnikowych, ze zmiennym wysięgnikiem – w tym kontekście będzie więc analizą, która udziela odpowiedzi na to, jak długo maszyna może być użytkowana bezpiecznie i zgodnie z przepisami przy danych założeniach obciążenia pracą. Można go więc uznać za okres prognozowanej, obliczanej na podstawie powyższych parametrów, zdolności pojazdu do używania.

Prowadzenie resursów jest obowiązkowe. Dzięki temu dochodzi do ujednolicenia zasad użytkowania wózków widłowych. Dotyczy to szczególnie newralgicznych elementów, które ze względu na ponadprzeciętną eksploatację muszą być regularnie wymieniane na nowe podzespoły. Na resurs można jednak spojrzeć również szerzej. Jego prowadzenie i obliczanie przekłada się na wyższy poziom precyzji informacji w zakresie działania urządzeń – np. historia napraw stanowić może doskonałą bazę informacji o żywotności poszczególnych części czy trwałości konkretnych produktów. Obowiązkowy resurs wózków widłowych ma również znaczenie psychologiczne. Jego przeprowadzenie sprawia, że właściciele maszyn są pod większą presją, by odpowiednio zadbać o stan urządzeń – dotyczy to m.in. konserwacji pojazdów.

Resurs wózków widłowych a dane – jakie są kluczowe?

Analiza stanu i żywotności wózka widłowego musi opierać się na konkretnych informacjach zebranych podczas jego użytkowania. Według Urzędu Dozoru Technicznego, resurs dla wózka widłowego obliczany jest w oparciu o kilka bazowych zestawień danych.

Pierwszą stanowią dane dotyczące specyfiki technicznej pojazdu. To m.in. jego wiek, ale również możliwości udźwigu czy przeciętne spalanie. Drugą grupę tworzą dane dotyczące tego, jak wyglądała regularna dotychczasowa praca wózka widłowego – należy przez to rozumieć cykle użytkowania podczas eksploatacji. Pod uwagę brane są również warunki, w jakich wykorzystywany jest wózek widłowy – np. to, czy stosuje się go w warunkach otwartych czy na przestrzeni zamkniętej. Kolejnym czynnikiem jest dokumentacja techniczna – np. to, czy sprzęt przechodził naprawy serwisowe oraz wymiany części.

Kto wykonuje resurs wózków widłowych?

Jak obliczyć resurs wózka widłowego – ta kwestia jest jedną z najczęściej budzących wątpliwości. Dopuszczenie maszyny do eksploatacji według Urzędu Dozoru Technicznego wymaga bardzo precyzyjnego i zaawansowanego badania stanu technicznego. Resurs powinien być wykonany przez doświadczony serwis, który zawodowo zajmuje się zarówno analizą sprzętu jak i właściwym prowadzeniem dokumentacji.

Kontrola stanu technicznego wózka widłowego obejmuje m.in.:

  • weryfikację prawidłowego działania poszczególnych układów jezdnych
  • sprawdzenie stanu poszczególnych instalacji – np. elektrycznej czy gazowej
  • ocenę stanu przekładni ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych luzów
  • test geometrii urządzenia.

Dodatkowo duże znaczenie odgrywają próby rozruchowe, czyli ocena działania wózka widłowego pod kątem przyszłości na podstawie bieżącego zachowania podczas pracy. Mnogość i stopień skomplikowania tych badań sprawia, że prawidłowy resurs może wykonać tylko wyspecjalizowany serwis wózków.

Resurs wózka widłowego – jak często go robić?

Według Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, którą do polskiej legislatywy wdrożono w 2008 r. ocena urządzeń i ich monitoring uznawane są za szczególnie istotne dla ich długoletniej eksploatacji. Nie zawsze czasookres resursu jest przewidziany w wewnętrznych założeniach producentów. Stąd warto kierować się linią Urzędu Dozoru Technicznego. Według niej, wózki widłowe powinny być poddawane szczegółowej analizie po 10 latach użytkowania lub po przepracowaniu ok. 8 tys. godzin. Zależy to jednak od konkretnych modeli i rodzajów urządzeń.

Co zrobić, gdy resurs wózka widłowego nie jest znany?

Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy dochodzi do zakupu używanego wózka widłowego, który nie był wcześniej prawidłowo kontrolowany. W takiej sytuacji, według zasad, należy ocenić stan wózka widłowego w oparciu o ogólnodostępną wiedzę techniczną i inżynieryjną. W tym przypadku UDT sugeruje m.in. skorzystanie z wiedzy i doświadczenia osoby – lub podmiotu – który jest uprawniony do realizacji przeglądów sprzętu jezdnego.