Prowadzenie wózka widłowego musi być ściśle powiązane z szeregiem formalności – poświadczeniami, iż dana osoba rzeczywiście jest uprawniona do tego, by kierować maszyną. Jak w tym kontekście analizować przepisy i procedury? Oto, co warto wiedzieć o kierowaniu wózkiem w kontekście uprawnień UDT oraz założeń samej instytucji. 

Nadzór nad tym, jak od strony prawnej i formalnej wygląda kierowanie wózkiem widłowym pełni Urząd Dozoru Technicznego. Pod tymi trzema literami – UDT – kryje się instytucja, która w praktyce zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania urządzeń technicznych; dotyczy to także wózków widłowych. 

Państwowy UDT odpowiedzialny jest za pełen nadzór techniczny oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzeń technicznych w Polsce. Jak wygląda to w praktyce? Urząd reguluje np. certyfikację, nadzór nad produkcją, eksploatacją oraz kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń. 

W ten sposób wyznacza w pewien sposób standardy, które muszą spełnić wózki widłowe – kompleksowo ma to doprowadzić do stanu, w którym ogranicza się ryzyko wypadków oraz ochronę zdrowia i życia pracowników.

Jazda wózkiem widłowym bez uprawnień UDT – jakie są konsekwencje? 

Odpowiedź na to pytanie może być krótka: poważne. I zdrowotne, i prawne. 

Spójrzmy na drugi aspekt – niewątpliwie prowadzenie wózka widłowego bez odpowiednich uprawnień UDT niesie za sobą poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy oraz firmy. Brak wymaganych uprawnień wiąże się z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa oraz zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków i szkód materialnych. Konsekwencje takiego działania mogą mieć charakter finansowy, ale nie tylko. 

Jazda wózkiem widłowym bez uprawnień UDT może skutkować nałożeniem kar finansowych przez organy nadzoru, takie jak Inspekcja Pracy czy UDT. Wysokość kar zależy od stopnia naruszenia przepisów oraz skali zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Ważna jest tu jednak również sama odpowiedzialność pracownika. Prowadząc wózek widłowy bez wymaganych uprawnień może on ponieść konsekwencje prawnie oraz zawodowo, włączając w to utratę pracy oraz odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wyrządzone innym osobom lub mieniu.

Odrębną kwestią pozostaje odpowiedzialność pracodawcy i firmy. Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika do prowadzenia wózka widłowego bez uprawnień UDT, może ponieść konsekwencje prawnie i finansowe, włączając w to nałożenie kar finansowych oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyniku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na… daty. 

Jak długo ważne są uprawnienia na wózki widłowe?

jazda wózkiem widłowym bez uprawnień

Uprawnienia na wózki widłowe wydaje się na określony okres, po którym należy odnowić formalności. Ważność uprawnień UDT zależy od daty ich wydania oraz obowiązujących przepisów prawnych. 

W przypadku braku bieżących badań UDT, istnieje ryzyko utraty ważności uprawnień, co może prowadzić do konsekwencji prawnych i zawodowych dla pracownika.

Niewątpliwie można więc wysnuć z tego jeden wniosek: prowadzenie wózka widłowego bez odpowiednich uprawnień UDT stanowi naruszenie przepisów bezpieczeństwa oraz niesie za sobą poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Zapewnienie przeszkolonych i przeszkolonych operatorów oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i skutecznego użytkowania wózków widłowych.

Rodzaje uprawnień do obsługi wózków widłowych

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż uprawnienia nie są sobie równe. UDT wskazuje bowiem trzy kategorie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, które decydują o zakresie operacji, jakie można wykonywać.

Kategoria III uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych. Jest to najniższa kategoria uprawnień UDT w tej dziedzinie. Wyższa, druga, pozwala na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Obejmuje również operowanie wózkami, gdzie operator może siedzieć w kabinie lub stać na podeście.

Najwyższym kryterium jest kategoria pierwsza uprawniająca do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym również specjalizowanych oraz do obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i/lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. 

Aby uzyskać jeden z tych stopni konieczne jest ukończenie odpowiedniego kursu na wózek widłowy.  Co za tym idzie – zdać egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Kursy obejmują praktyczne i teoretyczne szkolenie zgodnie z wymaganiami UDT.